In opdracht van een Nederlands bedrijf hebben we een geluidonderzoek uitgevoerd bij een bewaarloods in het westen van Duitsland.

Bij omliggende woningen werd er geluidoverlast ervaren van de koel- en ventilatieapparatuur in en om de bewaarloods. De Geluidpraktijk heeft de akoestische situatie in kaart gebracht en op basis van dit onderzoek worden er binnenkort geluidreducerende maatregelen uitgevoerd.

Aan de hand van geluidmetingen, zijn de geluidvermogens van de relevante geluidbronnen (beluchtingsventilatoren, koelinstallaties en chiller) vastgesteld. Vervolgens is met een computerrekenmodel ‐ waarin met alle van belang zijnde parameters zoals bodemgesteldheid, afscherming en reflectie van gebouwen etc. rekening wordt gehouden ‐ de geluidbelasting berekend. De berekende geluidniveaus zijn getoetst aan de toelaatbare waarden in dag‐ en nachtperiode.

Voor dit project is ook gebruik gemaakt van een akoestische camera, waarmee snel en doelmatig de maatgevende geluidbronnen zijn getraceerd. Hiermee kan er snel en doelmatig worden ingezoomd op de bepalende geluidbronnen.