Disclaimer

Bij het creëren van onze website heeft De Geluidpraktijk de grootst mogelijke nauwkeurigheid in acht genomen. We doen er alles aan om te waarborgen dat de inhoud van de website juist en volledig is, mar kunnen dit niet garanderen. De Geluidprakrijk kan ook geen garanties geven met betrekking tot de werking, tijdigheid of beveiliging van de website, of garanderen dat de website vrij van fouten is of dat het resultaat dat wordt verkregen door het gebruik van de website (waaronder begrepen de inhoud daarop) juist, volledig, nauwkeurig en betrouwbaar is of anderszins voldoet aan uw vereisten.

Alle informatie en rechten samenhangend met of voortvloeiend uit onze website of het gebruik daarvan is eigendom van respectievelijk berusten bij De Geluidpraktijk of derde partijen die akkoord zijn gegaan met publicatie op deze website. Door uw bezoek aan onze website gaat u ermee akkoord dat u geen enkel deel van de website of de inhoud daarop zult wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, afbeelden, publiceren, verkopen of doorlinken, en geen daarvan afgeleid werk zult genereren of gebruiken, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van De Geluidpraktijk.

Het gebruik van onze website en de inhoud daarop is geheel voor uw rekening en risico. U gaat ermee akkoord De Geluidpraktijk te vrijwaren tegen alle vorderingen (van derde partijen) die op enige wijze samenhangen met de website, de inhoud daarop of het gebruik daarvan.