Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. De ombouw verbetert de bereikbaarheid, de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid. 

De werkzaamheden aan de ring kan bouwlawaai veroorzaken. De meest in het oog springende eigenschap van bouwlawaai is dat het een tijdelijk verschijnsel is. Het geluid wijkt vaak af van omgevingseigen bronnen en is daardoor goed herkenbaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door het wisselend karakter in tijd en in plaats. Veelal is sprake van ‘voortschrijdend’ werk.

Bouwlawaai is ook vaak niet te voorkomen. Juist om deze reden verdient dit onderwerp aandacht in de voorbereiding van bouwprojecten, net als de communicatie en voorlichting rond het bouwproject. Om de hinder van bouw- en slooplawaai zoveel mogelijk te voorkomen wordt de geluidbelasting van de werkzaamheden vooraf door De Geluidpraktijk berekend met een uitgebreid modelleringsprogramma en getoetst aan de grenswaarden uit het Bouwbesluit.

Vervolgens worden de geluidniveaus tijdens werkzaamheden gemonitord. Langs de ringweg plaatst De Geluidpraktijk verschillende geluidmonitoringssystemen op locaties waar de geluisbelasting maatgevend is op dat moment. De resultaten van deze metingen kunnen online door de aannemer worden bekeken en worden periodiek door ons gerapporteerd. Ook wordt de aannemer gealarmeerd bij dreiging van een overschrijding van de geluidnormen.

Wilt u ook zicht hebben en houden op het bouwlawaai tijdens een werk, dan kunt u contact met ons opnemen.